1. Home
  2. 2.6 ใบปะหน้าพัสดุและหมายเหตุ

2.6 ใบปะหน้าพัสดุและหมายเหตุ

ใบปะหน้าหน้าพัสดุและหมายเหตุ เป็นหมวดหมู่ย่อย ของในหน้าสร้างออเดอร์

แบ่งได้ 2หัวข้อย่อยดังนี้

  1. ใบปะหน้าพัสดุ
  2. หมายเหตุ
ใบปะหน้าพัสดุ เอาไปใช้ทำอะไร?

ใบปะหน้าพัสดุ จะถูกพิมพ์ออกมาบนใบปะหน้าพัสดุ แทนที่ชื่อและที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง

1.ใบปะหน้าพัสดุ

  • เลือก เพิ่มรูป ที่ต้องการใช้แทนพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ระบบมีอยู่
  • หากไม่ต้องการใช้รูปที่เพิ่มเข้ามาเอง ให้เลือก ไม่ใช้
หมายเหตุบนใบปะหน้า เอาไปใช้ทำอะไร?

หมายเหตุบนใบปะหน้า หมายเหตุที่เลือกไว้ จะถูกพิมพ์ออกมาบนใบปะหน้าพัสดุ

2.หมายเหตุบนใบปะหน้า

Updated on 13/12/2022