2.7 หมวดอื่นๆ

แบ่งได้ทั้งหมด 4 หัวข้อดังนี้

1.ช่องทางการขาย
2.วันกำหนดส่ง
3.ยกเลิกอัตโนมัติ
4.ปิดออเดอร์ขายอัตโนมัติ

1.ช่องทางการขาย

ตัวอย่าง

1. กดเลือกช่องทางการขาย

3. จบขั้นตอนการเลือกช่องทางการขาย

วันกำหนดส่ง

สามารถใช้ในการกำหนดวันส่งตามช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถโหลดรายงานเพื่อดูข้อมูลวันกำหนดส่งของแต่ละออเดอร์ได้ และ สามารถได้จาก โหลดรายงาน “การขายสินค้ารายวัน”>เลือกตาม”วันกำหนดส่ง”

2.วันกำหนดส่ง

ยกเลิก ออเดอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ชำระ

ในแต่ละออเดอร์สามารถเลือกกำหนดหรือไม่ระบุให้ยกเลิกออเดอร์ตามวันและเวลาที่กำหนดได้ตามที่ต้องการ

3.ยกเลิก ออเดอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ชำระ

ออเดอร์ขายจะถูกปิดอัตโนมัติเมื่อทุกๆออเดอร์ซื้อที่เกิดจากออเดอร์ขายใบนี้เสร็จสิ้น และ > การปิดออเดอร์ขายอัตโนมัตินี้ใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีสินค้าที่ฉันต้องจัดส่งในออเดอร์นี้เท่านั้น”

4.ปิดออเดอร์ขายอัตโนมัติ

Updated on 13/12/2022

Related Articles