1. Home
  2. ฉันมีตัวแทน
  3. บริหารจัดการสมาชิก (อนุมัติ/ย้าย)

บริหารจัดการสมาชิก (อนุมัติ/ย้าย)

แตะที่ สมาชิก หรือ ขอเข้าร่วม เพื่อ เข้าไปจัดการตัวแทน

การจัดการแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. แตะที่ ขอเข้าร่วม

(1.1) ขอเข้าร่วม ใช้ ยืนยันการเพิ่มตัวแทน หรือ ไม่ต้องการเพิ่มตัวแทนที่ขอเข้าร่วมกลุ่ม

2. แตะที่ สมาชิก ใช้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและแก้ไขสมาชิกในกลุ่มตัวแทนขาย

(2.1) แตะที่ สัญลักษณ์ > เพื่อ ย้ายสมาชิก หรือ ลบสมาชิกออกจากตัวแทนร้าน

(2.2) ถ้าต้องการย้าย สมาชิกไปอยู่อีกกลุ่มภายในร้านขายส่งของฉัน แตะ ย้ายสมาชิก

(2.3) เลือก กลุ่มตัวแทน ที่ต้องการ ย้ายสมาชิกของตัวแทน

(2.4) กด ตกลง หรือ ยกเลิก การย้ายสมาชิก

(2.5) ตัวอย่าง มีการย้ายตัวแทนไปที่ กลุ่มสมาชิก VIP ในกลุ่มสมาชิก VIP ก็จะมีการอัพเดทสมาชิกเพิ่มขึ้นดังรูปภาพตัวอย่าง

 

Updated on 30/06/2022

Related Articles