1. Home
  2. สินค้า
  3. ระบุราคาและส่วนลดให้แต่ละกลุ่มสมาชิก

ระบุราคาและส่วนลดให้แต่ละกลุ่มสมาชิก

1.เข้าไปที่ ร้านของฉัน แตะที่ สมาชิก เพื่อตั้งค่ารายการราคา

2. แตะไปรายการราคา เพื่อ ตั้งค่ารายการราคาของในแต่ละกลุ่ม

3. เลือก กลุ่มที่ต้องการตั้งค่า รายการราคาขาย

 

4. กรอกรายละเอียด ประเภทราคาที่ต้องการจะตั้ง  แตะ บันทึก

 

 

Updated on 21/09/2018

Was this article helpful?

Related Articles