1. Home
  2. ออเดอร์
  3. แจ้งโอนทีละออเดอร์

แจ้งโอนทีละออเดอร์

1. ไปที่ออเดอร์ที่จะทำการแจ้งชำระ

 

2. เลือกแจ้งชำระ

 

3. กรอกข้อมูลให้ตรงกับสลิป

 

4. ยืนยันการชำระ

Updated on 30/04/2018

Was this article helpful?

Related Articles